Обща характеристика

Област Стара Загора е една от 28-те области в България. Заема площ от 5 151,1 км2 и е 5-та по територия в страната. Населението ѝ възлиза на 327 576 души (по експресни данни от преброяванe 2011). 70 % от населението на областта живее в 2-та най-големи града - Стара Загора и Казанлък.

Според физикогеографско райониране на България, Община Стара Загора е разположена в Средногорски район. Той обхваща източната част на Горнотракийска низина, главно басейна на р. Сазлийка. Топографската характеристика на района е с лек наклон на югоизток, в каквато посока е насочена и проточната на р. Сазлийка речно-долинна мрежа. Абсолютните му височини са в границите 100-300 м. Релефът е равнинен, леко навълнен от широки речни долини.

Водни ресурси

Река Бедечка е с дължина 33,4 км и водосборна площ 262,3 кв.км при средна надморска височина 240 м. Хидроложкият режим на реката се формира в условията на континентална климатична зона. Наблюдава се бързо топене на снеговете поради южното изложение на площите и проникване на средиземноморски топъл и влажен въздух по р. Марица, а през летния период губи много голяма част от пълноводието си поради инфилтрация и изпарение. Основната фаза в оттока на реката – пролетното пълноводие започва през м. февруари и продължава до м. юни, а лятното маловодие се наблюдава от м. юли до м. октомври. От ноември до февруари се установява есенно повишение на водното количество.

Горски масив

Горите на територията на общината се управляват и стопанисват от Държавно лесничейство Стара Загора. Общата площ на Държавния горски фонд е 26 647,2 ха, от които 317,9 ха пасища в Средногорския и Равнинен геоморфоложки райони. Залесената площ е приблизително 90 % от общата. Територията на ДЛ "Стара Загора" е разположена в Долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори и в долната част на Средния планински пояс на горите от бук и иглолистни, съответно от подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори, до подпояса на нископланинските гори от горун, бук и ела.

Най-разпространените дървесни видове са зимен дъб, благун, цер, космат дъб, келяв габър, мъждрян, сребролистна липа, мекиш. Насажденията, които те образуват понастоящем са предимно от издънков произход (поради нискостъбленото им стопанисване в миналото), а по състав са както чисти, така и смесени. В състава на растителните формации участват и драка, леска, трънка, глог, шипка, дрян и други храсти.

Анализ на основните компоненти на селищната среда в Община Стара Загора

Основни компоненти на селищната среда в Община Стара Загора

Компоненти км2 Относителен дял (%)
Земеделски територии 623.1 61.1 %
Горски площи 259.6 25.5 %
Населени места 80.3 7.9 %
Водни площи 17.5 1.7 %
Територия за добив на полезни изкопаеми 26.8 2.6 %
Транспорт и инфраструктури 11.8 1.2 %
Обща територия 1019.1 100 %

Анализът на основните компоненти показа, че в рамките на Община Стара Загора е най-голям относителният дял на земеделските територии (61.1%), докато този на населените места – 7.9 %. Следва да се отбележи, че въпреки тази разлика, почти 100% от населението на общината обитава селищната среда или т.н. урбанизирани територии.

На територията на общината има големи масиви с широколистни и иглолистни гори, а край Стара Загора е разположено ловното стопанство "Аязмо – Старозагорски минерални бани". То е с площ от 5 168 ха и е само на 15 км от общинския център. Богатото разнообразие на флора и фауна го правят особено привлекателен за развитието на национален и международен ловен туризъм.

Население – брой, пол, възраст, етнос, семейно положение

Към 2011 г. в област Стара Загора живеят 4.5% от населението на страната, което я нарежда на пето място сред останалите области. Населението на областта е разпределено в 11 общини. Най-голяма по брой на населението е община Стара Загора, където живеят 160 108 души, или 48.0% от населението на областта. На второ място е община Казанлък със 72 581 души, или 21.8%, следвана от общините Раднево и Чирпан - съответно 6.0 и 6.5% от населението на областта. Във всички останали общини делът на населението е под 5.0% от населението на областта, като най-малобройно е населението на община Опан - 0.9%. Населението на областта живее в 10 града и 196 села. В областния център - град Стара Загора, живеят 138  272 души, или 41.5% от населението на областта. В 39 населени места живеят под 100 души, а в пет няма преброени лица.

Лицата под 15-годишна възраст в област Стара Загора са 45 286 души, или 13.6% от населението на областта. Населението във възрастовата група 15 - 64 години е 223 074 (66.9%), а лицата на 65 и повече години са 64 905 души (19.5%).

Население по пол

Икономическата активност е една от основните характеристики на населението и отразява връзката на лицето с определена икономическа дейност. Икономически активното население обхваща всички лица на възраст 15 и повече години, които са заети или безработни. Въпросите за икономическата активност на лицата се отнасят до положението им на пазара на труда. По данни на НСИ от 2011 г. Стара Загора е сред административните области с най-ниска безработица сред лицата от 15 до 64 години - 12.4% . Към 2011 г. в област Стара Загора има 149 742 икономически активни лица, или 52.0% от лицата на възраст 15 и повече години. От всички икономически активни лица 80 239 са мъже (53.6%), а 69 503 са жени (46.4%). Икономически неактивните лица на възраст 15 и повече години са 138 237, от които 58 970 са мъже (42.7%), а 79 267 - жени (57.3%) С най-висок коефициент на икономическа активност е община Стара Загора (69.9%).

Населени по местоживеене

Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна възрастова структура - разпределението на населението под, във и над трудоспособна възраст. Към 2011 г. 60.5% от населението в област Стара Загора, или 201 755 души, са в трудоспособна възраст. 52.9% от тях са мъже, а останалите 47.1% - жени. 64.7% от населението в градовете на областта е в трудоспособна възраст, а в селата - 50.6%. Населението под трудоспособна възраст е 48 286 души (14.5%), а над трудоспособна възраст са 83 224 души (25.0%). С най-висок относителен дял на населението в трудоспособна възраст е община Стара Загора с 63.8% .

Град Стара Загора е динамично развиващ се и по редица показатели е на водещи позиции в страната. Добрата инфраструктура и високите икономически показатели са предпоставка за социално включване на етническите общности и превенция на редица проблеми в малцинствените групи.

Спортни бази:

На територията на град Стара Загора са разположени общо 16 спортни комплекси и бази, предлагащи условия за практикуването на футбол, лека атлетика, плуване, тенис, борба, културизъм и други. В кв. Кольо Ганчев, където има концентрирана малцинствена общност се намира спортен комплекс, предлагащ възможност за практикуване на спортни дейности. Той се намира на на ул. Ген. Радко Димитриев 1.

Детски заведения:

На територията на град Стара Загора има 19 детски градини, предлагащи отлични условия на образование за малки деца, което служи за преходен период между дома и началото на по-официално образование. Системата от детски градини е предназначена както за първоначална социализация на децата, обучението им на навици за общуване с връстници, така и за масово, общодостъпно решение на заетостта на техните родители.

Образование:

На територията на град Стара Загора има 35 училища, разделени в категории : начално, основно, средно, профилирана гимназия, професионална гимназия, музикално училище, спортно, вечерно и специално училище. В града има една частна детска градина – "Ян Бибиян", едно обединено детско заведение към МО – "Калина", едно частно основно училище, две частни средни общообразователни училища и две профилирани гимназии. В западната част на града се намира Тракийският университет, в структурата на който се включват Медицински факултет, Ветеринарномедицински факултет, Стопански факултет, Педагогически факултет и Аграрен факултет.

Транспорт:

Транспортът е един от основните отрасли на икономиката и за функционирането му са необходими специализирана транспортна инфраструктура, превозни средства и организация на цялостната дейност. Благодарение на географското си положение, връзките на Стара Загора с останалата част на страната са добре развити. Градът е основен жп възел, през който минават всички влакове пътуващи по линиите София - Пловдив - Бургас и Русе - Подкова. Много са и автобусните връзки, които свързват Стара Загора с другите големите градове на България. В квартал Колю Ганчев се намира международното Летище Стара Загора, което има дълга писта, подходяща за приемане на големи самолети, но към момента то не функционира. През територията на града преминават трансевропейски коридори номер 8 и 9 от общо 5 пресичащи територията на страната. През 2007 г. до Стара Загора достигна и автомагистрала "Тракия", която минава на няколко километра южно от града. Градският транспорт се осъществява от 34 автобусни и 4 тролейбусни линии, които задоволяват транспортните потребности на населението и изпълняват редовни маршрути до отдалечените райони и града и кварталите с концентрирана етническа общност.

Автобусни линии:

Автобус № 3 - Кв."Железник" – ПЗ "Загорка"

Автобус № 8 - Кв."Железник" – кв."Самара-3"

Автобус № 12 - Кв."Железник" – Фуражен завод

Автобус № 13 - Кв."Железник" – кв."Зора"

Автобус № 14 - Кв."Три чучура-север" – кв."Зора"

Автобус № 20 - Кв."Самара-3" – Тракийски университет

Автобус № 51 - Кв."Три чучура-север" – ДАИ

Автобус № 204 - Кв."Железник" – кв."Кольо Ганчев"

Автобус № 204 А - Тракийски университет – кв."Кольо Ганчев"

Тролейбусни линии:

Тролейбус № 1 - Кв."Железник" – СБА

Тролейбус № 2 - Стадион "Берое" – Мототехника

Тролейбус № 26 - Кв."Железник" – Мототехника

Тролейбус № 36 - Кв."Железник" – ПЗ "Загорка"

Бизнес:

Стара Загора е добре развит град по отношение на икономическата активност и развитието на бизнеса. Най-големият работодател в Стара Загора е Промишлено-енергийният комплекс "Марица Изток". Заети са около 20 000 души от областта, от които около 10 000 са жители на град Стара Загора. Електроразпределение Стара Загора разпространява произведената в Марица Изток електрическа енергия. Дружеството притежава Лицензия за разпределение на електрическа енергия на Държавната комисия за енергийно регулиране за срок от 35 години на територията на Южна България. В дружеството са заети 1 771 души. Един от големите работодатели в града е "Кълвача" - Стара Загора. Приблизително 60% от всички газостанции в България са изцяло или частично оборудвани от Групата "Кълвача". Други големи фирми, занимаващи се с оборудване на бензиностанции, газостанции и метастанции са Ефир Стара Загора и Изот сервиз. В Стара Загора се намира най-голямата пивоварна в България — "3агорка", част от групата Хайнекен. "Загорка" АД произвежда бира с марките Загорка, Ариана, Столично тъмно пиво, Амстел, Хайнекен и др. "Загорка" държи около 30% от пазара на пиво в страната. Там работят над 800 души. В Стара Загора е седалището и на производителя на вино "Домейн Менада" . Винарната е една от най-проспериращите в момента на българския пазар с марките "Tcherga", "Traiana", "Augusta", "Menada", "Menada Trinity" и др., както и като износител на вино в чужбина. Други важни предприятия в града са: ДЗУ (ДЗУ); Завод за чугунени отливки "Прогрес"; Завод за текстилни влакна; Завод за инструментално и нестандартно оборудване; Завод за технологично оборудване; Завод за метални конструкции; Ковашко-пресов завод "Пресков"; Завод за машини за хранително-вкусовата промишленост "Хранинвест — Хранмашкомплект"; предприятия за мебели "Средна гора" и "Мебел"; Завод за трикотаж "Наталия"; Завод за млекопреработване "ОМК" — Стара Загора; Зърнофуражен комбинат; Тютюнев комбинат "Слънце — БТ — Стара Загора"; мелница "Загоре"; Завод за Макаронени изделия "Загария"; Завод за слънчогледово масло "Бисер олива"; Птицекомбинат "Градус" и други.

Търговия:

Благодарение на добрата икономическа ситуация в Стара Загора, през последните години са построени множество филиали на много от големите търговски вериги. През 2008 г. в Стара Загора отвори врати първият търговски център тип мол - Park Mall Стара Загора. Той е разположен е на 30 000 кв. м. застроена площ, от които 20 000 кв.м. са търговск. В мола са инвестирани 25 милиона евро и са разкрити над 800 работни места. През 2010 г. отвори врати най-големият шопинг център в Стара Загора и региона - Galleria Stara Zagora. Той е разположен на 36 400 кв. м. застроена площ, от които 26 000 кв. м. са търговска. В мола са инвестирани 65 милиона евро и са разкрити над 500 работни места. В момента се изгражда Сити мол Стара Загора, чиято разгърната застроена площ е 175 000 кв.м, разположена на 5 нива.

Обществени сгради:

Град Стара Загора има вековна история и богат културен живот. На територията на града са разположени част от "100-те национални исторически обекта" на България: Античен форум Августа Траяна, Неолитни жилища, Мемориален комплекс "Бранителите на Стара Загора - 1877 г.", Регионален исторически музей, Художествена галерия. В града са позиционирани Централна астрономическа лаборатория за космически изследвания към Българска академия на науките и Народна астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин". Стара Загора разполага с Държавна опера— първата българска опера извън София, Драматичен театър "Гео Милев", Държавен куклен театър, Музикален театър. На територията на града са разположени редица музеи и галерии, които задоволяват културните нужди на жителите. По отношение на административни сгради, Стара Загора разполага с : масивна сграда на Община Стара Загора, Териториално статистическо бюро, Бюро по труда, Държавен архив, Областна администрация, Агенция по заетостта, Териториално статистическо бюро, БМЧК – Стара Загора, Дирекция "Социално подпомагане".

Болници:

Благодарение на добрата подготовка в Медицински факултет към Тракийски университет, град Стара Загора разполага висококвалифициран медицински персонал. На територията на града се намират десетки медицински центрове и многопрофилни болници за активно лечение, сред които :

* Данните са за 2014 година.

 
Забележки, коментари и предложения изпратете от тук
или във форума на Stz-BG.com
Copyright © 2001-2024 Damage Inc. Всички права запазени!